Ulica Dzielnica Stolica (UDS) to stowarzyszenie działające na rzecz mieszkańców Warszawy. Chcemy być wszędzie tam, gdzie można pomóc ludziom i zadbać o nasze małe ojczyzny.

Cele Stowarzyszenia:
1) urzeczywistnianie porozumienia i współpracy pomiędzy ludźmi dla dobra ogółu;
2) działalność na rzecz integracji oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
3) wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie postaw i zachowań obywatelskich;
4) wspieranie inicjatyw zbieżnych ze statutowymi celami Stowarzyszenia ze strony osób
fizycznych, instytucji i organizacji na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
5) upowszechnianie kultury i sztuki oraz wspieranie edukacji, oświaty i wychowania;
6) propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz współzawodnictwa sportowego, w tym również osób niepełnosprawnych;
7) opieka i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomoc osobom, które znalazły się w takiej sytuacji;
11) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) prowadzenie działalności charytatywnej, w tym celowych zbiórek pieniężnych;
14) ochrona środowiska oraz upowszechnianie postaw proekologicznych;
15) opieka nad zabytkami materialnymi i niematerialnymi oraz aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego;
16) kultywowanie tradycji historycznych lokalnych i ogólnonarodowych oraz rozpowszechnianie wiedzy na ich temat;
17) wsparcie prawne dla podmiotów znajdujących się z różnych względów w trudnej sytuacji;
18) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
19) wspieranie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia.